Tarieven en declaraties

Een belangrijke vraag is natuurlijk wat onze dienstverlening kost. U wilt, volkomen terecht, graag van tevoren zo precies mogelijk weten waar u financieel aan toe bent. Wij kunnen u geruststellen: onze tarieven zijn meer dan concurrerend. Wat u precies betaalt is echter vaak moeilijk vooraf aan te geven. Wél kunnen we uitleggen hoe en wanneer we declareren en hoe inzichtelijk de declaraties zijn.

Uurtarieven op basis van kennis en ervaring

Bij Van Den Wildenberg & Van Halder investeren wij fors in kennis en opleidingen. Op deze manier zijn onze gespecialiseerde en kundige advocaten in staat om u snel en op niveau terzijde te staan. Hoe langer de advocaat werkzaam is, hoe groter de deskundigheid en ervaring. Dat ziet in u de tarieven terug. Bij aanvang van de werkzaamheden wordt met u het tarief afgesproken, uitgangspunt daarbij is de hierna volgende staffel. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen ondernemers en particulieren, die de BTW niet kunnen verrekenen. Daarnaast loopt het uurtarief op naar gelang onze advocaat kan bogen op meer ervaring.

Tarieven advocaten 2017 *

aantal jaren advocaat ondernemers particulieren
1 150 145
2 175 170
3 190 180
4 205 190
5 225 200
6 240 210
7 of meer 260 220

* In letselschadezaken kan een afwijkend tarief gelden.

In tegenstelling tot veel andere advocatenkantoren brengen wij geen kantoorkosten meer in rekening en zijn wij via onze website transparant over onze tarieven.

Maatwerk

In bepaalde omstandigheden kunnen andere, afwijkende tariefafspraken worden gemaakt. Waarbij dus niet wordt gefactureerd op basis van uren maal tarief.

Als de opdracht en samenwerking zich daarvoor leent, dan zijn vaste prijsafspraken bespreekbaar.

Te denken valt dan bijvoorbeeld aan een korting op het tarief zodra in een bepaald jaar een vooraf afgesproken budget wordt overschreden of aan een speciaal tarief voor de helpdesk functie, waarbij tegen een per jaar af te spreken bedrag door u en/of uw medewerkers verder ongelimiteerd gebruik kan worden gemaakt van de adviezen van onze advocaten.

Soms worden ook wel afspraken gemaakt over een verschillend tarief al naargelang een procedure goed of minder goed afloopt (bonus-malus), dan wel dat voor alle in te schakelen advocaten  van het kantoor hetzelfde tarief geldt.

Wilt u onderzoeken of afspraken kunnen worden gemaakt binnen voornoemde varia, dan zijn wij graag bereid de mogelijkheden daartoe samen  met u te onderzoeken.

Verschotten advocaten

Als in een zaak kosten moeten worden gemaakt die door het kantoor aan derden moeten worden afgedragen (‘voorgeschoten’), dan berekenen we deze in de regel vooraf aan u door onder de noemer ‘verschotten’. Daarbij kunt u denken aan griffierecht, deurwaarderskosten of notariskosten. Griffierechten worden ‘fiscaal vriendelijk’ aan u doorbelast, omdat daarover geen BTW behoeft te worden afgedragen. Deze noemen we ‘onbelaste verschotten’. De andere zijn uiteraard de belaste verschotten.

Btw voor advocatendiensten

Alle advocatendiensten worden belast met 21% BTW. Een uitzondering geldt voor particuliere buitenlandse cliënten die geen EU-onderdaan zijn. Zij zijn geen BTW verschuldigd.

Verantwoording van verleende diensten

Onze advocaten houden nauwkeurig bij hoeveel tijd zij voor u werken en waaraan de tijd wordt besteed. Alles wordt genoteerd in afgeronde tijdseenheden van zes minuten. Uitgangspunt is dat de specificatie van de werkzaamheden met iedere declaratie wordt meegezonden. De ervaring leert dat cliënten niet altijd begrijpen dat ook voor een kort telefoongesprek van soms niet meer dan enkele minuten, de volledige tijdseenheid van zes minuten wordt gedeclareerd. Maar ook bij een kort telefoongesprek moet het schriftelijke of digitale dossier worden geraadpleegd en dient vaak eerdere correspondentie te worden gelezen. Ook moet er na het gesprek een notitie worden gemaakt voor het dossier. Kortom, ook een kort telefoongesprek leidt in de regel tot zeker het dubbele van de telefoontijd.

Wisseling van advocaat

Omdat er sprake is van ‘mensenwerk’ kan het gebeuren dat, bij bijvoorbeeld ziekte of vakantie, een andere dan uw eigen advocaat aan uw zaak werkt. Uiteraard stemmen wij dat in overleg met u af. En u kunt er vanuit gaan dat de inleestijd, die de andere advocaat nodig heeft om verantwoord in uw zaak te opereren, niet aan u wordt doorberekend.

Reiskosten advocaten

U zult begrijpen dat de tijd die verbonden is aan reizen, bijvoorbeeld naar de cliënt of naar een rechtbank bij een zitting, voor het kantoor gewoon werktijd is. Deze wordt dus in rekening gebracht. Kilometerkosten brengen wij u in de regel niet in rekening, tenzij sprake is van grote spoed, grote belangen of extra hoge kosten. Maar dat overleggen wij eerst met u.

Verzending declaraties

Binnen ons kantoor is de afspraak dat maandelijks wordt bezien of de omvang van in een dossier verrichte werkzaamheden, het verzenden van een declaratie rechtvaardigt. Daarvoor geldt een zekere ondergrens, omdat wij u niet maandelijks willen belasten met allerlei kleine declaraties. Op onze declaraties ziet u het aantal uren staan dat aan het dossier is gewerkt, vermenigvuldigd met het uurtarief van de desbetreffende advocaat (met naam vermeld). Daarnaast wordt BTW doorberekend en worden de belaste en onbelaste verschotten vermeld en in rekening gebracht. Aan nieuwe cliënten en onder omstandigheden die daartoe dwingen, zenden wij wel eens een voorschotnota. De betalingstermijn is standaard twee weken (14 dagen) na datum van de factuur. Eventuele te late betaling kan leiden tot het heffen van rente. Daarvoor verwijzen wij naar de algemene voorwaarden, die aan elke cliënt bij aanvang van de werkzaamheden worden uitgereikt.

Aansprakelijkheid van onze advocaten

Alle werkzaamheden van onze advocaten worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met de maatschap Van den Wildenberg & Van Halder advocaten. Hierop zijn de algemene voorwaarden van toepassing waarin ook een beperking is opgenomen van de aansprakelijkheid. De algemene voorwaarden kunt u ook hier downloaden of worden op verzoek toegezonden indien u ze niet meer in uw bezit hebt.

 

De website van Van den Wildenberg & Van Halder Advocaten maakt gebruik van cookies voor het beheer van de Google Analytics statistieken. Hiermee kunnen we steeds beter inspelen op de informatiebehoefte van u als bezoeker. Graag vragen wij uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies, voor meer informatie kunt u hier klikken. Akkoord